საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდი (სსმგფ) წარმოადგენს არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელიც დაარსდა 2003 წლის ნოემბერში. მისი დამფუძნებლები იყვნენ ამერიკულ არაკომერციულ ორგანიზაცია  ACDI/VOCA, გორის, წნორის, თელავისა და ზესტაფონის საკრედიტო ასოციაციები, რომლებიც 1996 წლიდან 2003 წლის ნოემბრამდე აწარმოებდნენ მიკრო სესხების გაცემას  და ფერმერთა ტექნიკურ დახმარებას სხვადასხვა დონორ ორგანიზაციებთან (USAID, USDA, Save Children) თანამშრომლობით.
დაარსების მომენტიდან  საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდს ჰქონდა ორი მთავარი საწესდებო ამოცანა:
1. უპირატესად სოფლის მეურნეობით ან სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული საქმიანობით დაკავებული საქართველოს მოქალაქეებისათვის მიკრო სესხების გაცემა.
2. მცირე და საშუალო ბიზნესით დაკავებული მეწარმეებისათვის ტექნიკური დახმარების აღმოჩენა.
საქართველოს კანონის "მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ" მოთხოვნებიდან გამომდინარე 2007 წლის ნოემბერში  საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდმა დააფუძნა სააქციო საზოგადოება "ფინაგრო" და მთლიანად გადასცა მას მიკროსესხების კომპონენტი.
ამ მომენტდან დღემდე სსმგფ წარმატებით ახორციელებს მთავარი საწესდებო ამოცანის  მეორე კომპონენეტს – "მცირე და საშუალო ბიზნესით დაკავებული მეწარმეებისათვის ტექნიკური დახმარების აღმოჩენა".
 დღეისათვის სსმგფ ძირითადი საქმიანობაა უშუალოდ სოფლის მეურნეობით, ან სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული საქმიანობით, ასევე მცირე და საშუალო ბიზნესით დაკავებული საქართველოს მოქალაქეებისათვის ტექნიკური დახმარების გაწევა, როგორც პრაქტიკული (მცირე ბიზნეს გეგმების შედგენა, საგრანტო აპლიკაციების შევსება), ისე თეორიული (კონსულტაციები, ტრენინგები) კუთხით.

საბეჭდი ვერსია